Ulusal Yayınlar

Ulusal Yayınlar (National Publications)

 1. Tevfik Cengiz, Şükrü Çağlar, Serap Erdoğdu, Yasemin Yalım (1983) Viral hepatitisli olgularda soğuk aglutinasyon testi (The value of the cold agglutination method on viral hepatitis cases). Mikrobioloji Bülteni 17:39-48
 2. Yücel Kanpolat, Haluk Deda, Şükrü Çağlar (1988) Faset denervasyonu. Türkiye Klinikleri 8(6):430-434
 3. Yücel Kanpolat, Haluk Deda, Şükrü Çağlar (1990) Trigeminal traktotomi/nükleotomi. Türk Nöroşirürji Dergisi 2:141-144
 4. Atilla Erdem, Özbil Temeltaş, Şükrü Çağlar, Mustafa Başkaya (1991) Kompleks parsiyel epilepside sfenoidal ve nazofarengeal elektrod uygulaması. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi. 9(2):86-90
 5. Haluk Deda, Hamit Ziya Gökalp, Ertekin Arasıl, Şükrü Çağlar (1992) Beyin abse ve ampiyemlerinde seftazidim uygulaması (Ceftazidime for brain abcess and ampiema). İlaç ve Tedavi Dergisi 5(4):29-32
 6. Atilla Erdem, Aytaç Yiğit, Şükrü Çağlar, Nurullah Yüceer (1993) İlaca dirençli temporal lob epilepsisinin cerrahi tedavisinde amigdalo-hippokampektomi (Amygdalo-hippocampectomy in the surgical treatment of the medically intractable temporal lobe epilepsy). Türk Nöroşirürji Dergisi 3(2):59-66
 7. Şükrü Çağlar, Nihat Egemen, Hamit Z. Gökalp, Nurullah Yüceer (1993) Kavernomlar (Cavernomas). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 46(4):609-616
 8. Ayhan Attar, Nihat Egemen, Şükrü Çağlar, Hakan Tuna (1997) Servikal vertebraların titanyum plak-vida sistemi ile biomekanik stabilizasyonu (Biomechanical stabilization of cervical vertebras with titanium plate systems). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 50(1):53-56
 9. Ayhan Attar, Haluk Deda, Cüneyt Temiz, Şükrü Çağlar, Gökalp Silav, Ertekin Arasıl, Ahmet Erdoğan, Nihat Egemen (1997) Odontoid kemiğin travmatik kırıkları ve tedavi prensipleri (Traumatic fractures of odontoideum and principles of treatment). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 50(2):113-116
 10. Şükrü Çağlar, Ayhan Attar, Çağlar Berk, Efkan Çolpan, Ahmet Erdoğan, Nihat Egemen, Ertekin Arasıl (1998) Spine-tech cervi-lok plak sistemi ile anterior servikal stabilizasyon (Anterior cervical stabilization by spine-tech cervi-lock plate system). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 51(2):97-99
 11. Şükrü Çağlar (2000) (Commentary) Servikal disk hernilerine yaklaşım. Spinal Cerrahi Grubu Bülteni 12:56-57
 12. Ayhan Attar, Şükrü Çağlar, Gökalp Silav, Nihat Egemen, Ahmet Erdoğan, Ertekin Arasıl (2000) Servikal internal fixasyon ve füzyon amacı ile interbody kafes'lerin kullanımının klinik açıdan değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 53(4):271-276
 13. Şükrü Çağlar (2000) (Letter to the Editor) Lomber dişli kafesler. Spinal Cerrahi Grubu Bülteni. 11:23-24
 14. Sükrü Caglar, Kagan Tun, Hasan Caglar Ugur, Varol Aydin, Zafer Aydin, Erdal Yilmaz, Nihat Egemen, Ertekin Arasil (2001) Kraniofaringiomaların cerrahi tedavisi (Surgical management in craniopharyngiomas). Journal of Neurological Sciences. 18:2
 15. Hasan Çağlar Uğur, Ayhan Attar, Gökalp Silav, Celal Bağdatoğlu, Tarkan Abak, Şükrü Çağlar, Arasıl Ertekin (2001) Spinal Kist Hidatikler. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2(3):311-314
 16. Ayşe Karataş, Efkan Çolpan, Kağan Tun, Şükrü Çağlar (2001) Bir pediatrik spontan spinal epidural hematom olgusu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 54(4):387-392
 17. Efkan Colpan, Sükrü Caglar, Ayse Karatas, Zafer Aydın, Yücel Kanpolat, Ertekin Arasil, Ahmet Erdogan, Cumhur Dincer, Nihat Egemen (2001) Surgical management of syringomyelia associated with Chiari I malformation (Chiari malformasyonu ile birlikte görülen syringomyelinin cerrahi tedavisi). Journal of Neurological Sciencs (Turkish) 18:1
 18. Şükrü Çağlar (2001) (Commentary) Lomber disk hernisi. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal Cerrahi Grubu Bülteni. 15:75-7
 19. Y. Şükrü Çağlar, Ayhan Attar (2002) Yanıt (Kaptanoğlu: Nöroşirürjide Konsültasyon), Türk Nöroşirürji Dergisi 12:27
 20. Şükrü Çağlar, Gökmen Kahiloğulları (2004) Prof. Dr. Ertekin Arasıl ile söyleşi. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Bülteni 22:24-26
 21. Şükrü Çağlar (2004) (Commentary) Osteoporotik vertebral çökme kırıklarının tedavisinde kullanılan balon kifoplasti yöntemine disiplinlerarası bir bakış. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Bülteni 22: 20-23
 22. Şükrü Çağlar (2004) (Commentary) Lomber kemonukleolizis: 3000 vakanın analizi. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Bülteni 23:7-9
 23. Çağlar Yusuf Şükrü (2004) (Commentary) Middle-ist (Toplantılardan izlenimler). Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Bülteni. 25:18
 24. Şükrü Çağlar, Gökmen Kahiloğulları (2005) Faset ağrısında denervasyon. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Bülteni 28:4-7
 25. Şükrü Çağlar, Dr. Sait Naderi (2005) Prof. Dr. Nurhan Avman ve Spinal Cerrahi. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Bülteni 29:26-27
 26. Gülşah Bademci, Zafer Aydın, Funda Batay, Ayhan Attar, Şükrü Çağlar (2005) Yaşlılarda ağrılı osteoporotik vertebra çökme kırıklarının tedavisinde kifoplasti-vertebroplasti etkinliğinin değerlendirilmesi (Assessment for efficacy of vertebroplasty and kyphoplasty in the treatment of painful osteoporotic vertebral compression fractures in elderly patients). Türk Geriatri Dergisi 8 (1): 5-9
 27. Abdurrahman Bakır, Erdal Reşit Yılmaz, Caner Sarılar, Hakan Tuna, Şükrü Çağlar (2006) İntraserebral Hematomlar (Intracerebral Hematomas). Türk Nöroşirürji Dergisi 16(1):42-44
 28. Mevci Özdemir, Gökmen Kahiloğulları, Ayhan Cömert, Y. Şükrü Çağlar, Alaittin Elhan, Gökalp Sılav, Hasan Çağlar Uğur (2006) Processus clinoideus anterior ve posterior arası köprüleşme ve foramen caroticoclinoidale: Anatomik çalışma. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 59(4):175-178
 29. Murat Ayten, Şükrü Çağlar (2006) Bel ağrısı ve tedavisi (Low back pain and treatment). Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri 2(51):15-19
 30. Yahya Cem Erbaş, Erdal Reşit Yılmaz, Hüseyin Hayri Kertmen, Ahmet Metin Şanlı, Habibullah Dolgun, Bora Gürer, Numan Özçamur, Şükrü Çağlar (2011) Beyin cerrahisinde günübirlik cerrahi uygulamalar ve sonuçlarımız (The results of ambulatory surgery in neurosurgical practice). Ortadoğu Tıp Dergisi 3(4):177-180
 31. Selim Kayacı, Vaner Köksal, Şükrü Çağlar (2014) Lumbosakral sinir kökü anomalilerinin herniye disk fragmanı ile ilişkisi (The relationship of lumbosacral root anomalies with a herniated disc fragment). Türk Nöroşirürji Dergisi 24(1): 15-19
 32. Fatih Yakar, Ümit Eroğlu, Onur Özgüral, İhsan Doğan, Hasan Çağlar Uğur, Şükrü Çağlar (2016) Dirençli epilepsi nöbetleri ile seyreden tuberoz skleroz olgusu: Olgu sunumu ve literatür derlemesi. Türk Nöroşirürji Dergisi 26(2):153-157
 33. Yusuf Şükrü Çağlar, Rafet Özay (2017) Minimal invaziv omurga cerrahisi: Tarihsel gelişimi ve gelecekten beklentiler. Türkiye Klinikleri Nöroşirürji Özel Dergisi, 7(2): 95-101