Poster / Sözlü Bildiriler

Ulusal Kongrelerde Poster Sunumlar (Poster Presentations in National Congresses)

 1. H. Z. Gökalp, H. Deda, Ş. Çağlar “Ön sirkülasyon anevrizma cerrahisi komplikasyonları (Complications of surgery of anterior circulation aneurysms)” Türk Nöroşirürji Derneği 5. Bilimsel Kongresi, 21-26 Mayıs 1991, Çeşme, İzmir
 2. K. Çakıroğlu, N. Egemen, A. Doğan, M. Başkaya, Ş. Çağlar “Serebral vazospazm (Cerebral vasospasm)”, Türk Nöroşirürji Derneği 5. Bilimsel Kongresi, 21-26 Mayıs 1991, Çeşme, İzmir
 3. Mehmet Selçuki, Hamit Z. Gökalp, Ertekin Arasıl, Yücel Kanpolat, Ahmet Erdoğan, Cumhur Dinçer, M. Ağahan Ünlü, Şükrü Çağlar “Medullablastomlar (Medullablastomas)” XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi, 04-06 Ekim 1993, İstanbul
 4. E. Arasıl, H. Z. Gökalp, A. Erdoğan, Ş. Çağlar, N. Yüceer, C. Temiz “Lomber disk hernilerinin tanısında myelografi, CT ve MRI'ın karşılaştırılması (Diagnostic comparison of myelography, CT and MRI in lumbar disc herniations)” Türk Nöroşirürji Derneği 8. Bilimsel Kongresi, 08-12 Mayıs 1994, Muğla
 5. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, M. Selçuki, Ş. Çağlar, V. Aydın, C. Temiz “Çocukluk çağı kraniofarengiomları (Craniopharyngiomas of pediatric age)”, Türk Nöroşirürji Derneği 8. Bilimsel Kongresi, 08-12 Mayıs 1994, Muğla
 6. M. Selçuki, H. Z. Gökalp, E. Arasıl, Y. Kanpolat, A. Erdoğan, C. Dinçer, A. Ünlü, Ş. Çağlar “Medullablastomlar (Medullablastomas)” Türk Nöroşirürji Derneği 8. Bilimsel Kongresi, 08-12 Mayıs 1994, Muğla
 7. M. Selçuki, Ş. Çağlar, F. Batay, E. Arasıl “Gergin medulla spinalis sendromu (Tethered cord syndrome)”, XXX. Ulusal Nöroloji Kongresi, 09-14 Ekim 1994, Adana
 8. Ç. Berk, Ş. Çağlar, H. Z. Gökalp, E. Arasıl “Cerrahi tedavi gerektiren bel ağrıları (Back pains which indicates surgical treatment)”, XXX. Ulusal Nöroloji Kongresi, 09-14 Ekim 1994, Adana
 9. A.O. Taşçıoğlu, Ş. Çağlar “Ekstrakranial internal karotis arter malformasyonları nedeni ile oluşan serebral iskemik olaylarda cerrahi tedavi (Surgical treatment in internal carotis arterial malformation related cerebral ischemic accidents)”, XXX. Ulusal Nöroloji Kongresi, 09-14 Ekim 1994, Adana
 10. Çağlar Berk, Şükrü Çağlar, Mehmet Selçuki, Haluk Deda, Ertekin Arasıl, Emel Avcı “Post-travmatik BOS fistüllerinde tedavi yaklaşımları (Treatment approaches in post-traumatic CSF fistulas)”, Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, 24-29 Mayıs 1996, İzmir
 11. Silav G., Egemen N., Erdoğan A., Arasıl E., Deda H., Kanpolat Y., Çağlar Ş., Attar A. “Servikal spinal internal fikxasyon ve füzyon amacı ile yivli Interbody kafeslerin kullanımının klinik açıdan değerlendirilmesi (Clinical assessment of grooved interbody cages used for cervical spinal internal fixation and fusion)”, Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999, İstanbul
 12. Silav G., Egemen N., Erdoğan A., Arasıl E., Deda H., Kanpolat Y., Çağlar Ş., Attar A. “Lomber spinal internal fikxasyon ve füzyon amacı ile yivli Interbody kafeslerin kullanımının klinik açıdan değerlendirilmesi (Clinical assessment of grooved interbody cages used for lumbar spinal internal fixation and fusion)”, Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999, İstanbul
 13. H. Ç. Uğur, A. Attar, Ş. Çağlar, G. Silav, Ö. Beşaltı, A. Özak, N. Egemen “Postlaminektomi sonrasında gelişen epidural fibrozisin önlenmesinde synovial sıvı emdirilmiş spongostanın kullanımı (Use of synovial fluid absorbed spongostan in prevention of postlaminectomy epidural fibrosis)”, Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999, İstanbul
 14. Dolgun H., Silav G., Uğur H.Ç., Kılıç M., Selçuki M., Çağlar Ş., Ünlü A. “Bir vaka nedeni ile ventrikülo-peritoneal şant komplikasyonları: Şant ucunun umblikustan çıkması”, Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999, İstanbul
 15. Serdar Özgen, Yusuf Şükrü Çağlar, Glenn Pait “Atlasın kantitatif anatomisi ve anomalileri (Cantitative anatomy and anomalies of atlas)”, Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs 2000, Antalya
 16. Efkan Çolpan, Ayşe Karataş, Y. Şükrü Çağlar, Ahmet Erdoğan, Cumhur Dinçer, Nihat Egemen, Yücel Kanpolat, Ertekin Arasıl, Zafer Aydın “Chiari I malformasyonu ile birlikte görülen syringomyeli olgularının cerrahi tedavisi (Surgical treatment of cases of syringomyelia associated with Chiari I malformation)”, Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs 2000, Antalya
 17. M. Arslan, H. Ç. Uğur, Ş. Çağlar, E. Yılmaz “Servikotorasik bileşke patolojilerine cerrahi yaklaşım yolları (Surgical interventions for cervicothoracic junction pathologies)”, Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs 2000, Antalya
 18. Y. Şükrü Çağlar, T. Glenn Pait, Serdar Özgen, William Hogue, Richard Nicholas “Oksipito-servikal tespitlemede kullanılan içten-dışa kemik vida sisteminin karşılaştırmalı biomekanik özellikleri (Comparisonal biomechanic properties of inside-outside bone screw system in occipito-cervical fixation)”, Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs 2000, Antalya
 19. Y. Şükrü Çağlar, Glenn Pait, Serdar Özgen, Ossama Al-Mefty “İkinci servikal vertebranın cerrahi anatomisi (Surgical anatomy of second servical vertebrae)”, Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs 2000, Antalya
 20. Serdar Özgen, Yusuf Şükrü Çağlar, Glenn Pait “Üst servikal bölge ve odontoidin kanlanması (Blood supply of upper cervical region and odontoid)”, Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs 2000, Antalya
 21. H. Ç. Uğur, Y. Ş. Çağlar, Y. Kanpolat, A. Erdem, H. Dolgun, S. Akyar, Ö. S. Fitoz “Grisel sendromu (Griesel syndrome)”, Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs 2000, Antalya
 22. Karataş A., Çolpan E., Tun K., Çağlar Ş. “Bir pediatrik spontan spinal epidural hematom olgusu”, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya
 23. H. Dolgun, Ş. Çağlar, H. Ç. Uğur, İ. Tekdemir, A. Elhan, A. Erdem “Lomber bölgedeki intervertebral foramenin anterolateral mikroanatomisi (Antero-lateral microanatomy of lumbar intervertebral foramen)”, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya
 24. G. Bademci, Ş. Çağlar, E. Arasıl, T. B. Küçük, İ. Yorulmaz “Dirençli vertigonun cerrahi tedavisinde bir seçenek: Vestibular nörektomi (Vestibular neurectomy: A choice for surgical management of medical resistant vertigo)”, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya
 25. Ş. Çağlar, E. Çolpan, A. Erdoğan, A. O. Taşçıoğlu, G. T. Pait “Oksipito-servikal stabilizasyon için yeni modifiye inside-out vida plak sistemi (New modified inside-outside screw plate system for occipito-cervical stabilization)”, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya
 26. Karataş A., Arslan M., Nalça M., Kurtman C., Yorulmaz İ., Çağlar Ş. “Servikal 1-2 yerleşimli bir nörofibromatozis olgusu (Cervical 1-2 neurofibromatosis, a case report)”, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya
 27. Çağlar Ş., Yılmaz E., Dolgun H., Bozkurt M., Oğuz T. “Multiple spinal kavernöz angiom: Vaka sunumu (Multiple spinal cavernous angioma: Case report)”, Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul
 28. Murat Ayten, Vedat Açık, Zafer Aydın, Ayhan Attar, Şükrü Çağlar “Osteoporotik vertebra kompresyon fraktürlerinin tedavisi: Vertebroplasti-Kifoplasti”, Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004, Antalya
 29. Ayhan Attar, Erkan Kaptanoğlu, Zafer Aydın, Mustafa F. Sargon, Abdurrahman Bakar, Şükrü Çağlar “Spinal kord travmasından sonra ependimal hücrelerin migrasyonu ve myelin yapımı”, Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22 -26 Mayıs 2004, Antalya
 30. Fuat Torun, Hakan Tuna, Gökmen Kahiloğulları, Şükrü Çağlar “Anterior servikal sinir kökünün bilateral travmatik nörinoması: Vaka sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004, Antalya
 31. Melih Bozkurt, Gökmen Kahiloğulları, Fuat Torun, Hasan Çağlar Uğur, Şükrü Çağlar “Servikal disk hernilerinde posterior keyhole laminotomi-foraminotomi”, Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004, Antalya
 32. Seçinti KD, Kahilogulları G, Tuna H, Çağlar YŞ “Rekürren metastatik hemanjioperisitom”, Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Antalya
 33. Açık Vedat, Oğuz Tolga, Sarılar Caner, Kahiloğulları Gökmen, Çağlar Şükrü Y “Spinal AVM’de MR-Anjiyo kullanımı: Vaka sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2007, Antalya
 34. Özdemir M, Özgüral O, Uğur HÇ, Kahiloğulları G, Attar A, Çağlar Ş “Synovial kistler”, Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, 18-22 Nisan 2008
 35. Melih Bozkurt, Hakan Özalp, Ümit Eroğlu, Bora Tetik, Gökmen Kahiloğulları, Ayhan Attar, Şükrü Çağlar, Nihat Egemen “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD’de 2005-2009 yılları arasında yapılan 59 servikal korpektomi vakasının analizi”, Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, , 14-18 Mayıs 2010, Antalya (Türk Nöroşirürji Dergisi, 2010, Cilt: 20, Ek Sayı, s. 79-80)
 36. Yahya Cem Erbaş, Erdal Reşit Yılmaz, Tolga Oğuz, Numan Özçamur, Şükrü Çağlar  “Yüksek riskli stabilizasyon operasyonlarında spinal anestezi uygulaması”, Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi,  , 14-18 Mayıs 2010, Antalya (Türk Nöroşirürji Dergisi, 2010, Cilt: 20, Ek Sayı, s. 80-81)
 37. Mevci Ozdemir, Melih Bozkurt, Gokmen Kahilogullari, Onur Ozgural, Haydar Sekmen, Esra Erden, Hakan Tuna, Yusuf Sukru Caglar “Unusual localization of an unusual tumor: Calcifying pseudoneoplasm of the foramen magnum”, Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, , 14-18 Mayıs 2010, Antalya (Türk Nöroşirürji Dergisi, 2010, Cilt: 20, Ek Sayı, s. 193)
 38. Melih Bozkurt, Kutsal Devrim Seçinti, Recep Ali Brohi, Onur Özgüral, Haydar Sekmen, Cem Meço, Gökmen Kahiloğulları, Şükrü Çağlar “Primary hydatid cyst disease of odontoid process: Case report”, Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, , 14-18 Mayıs 2010, Antalya (Türk Nöroşirürji Dergisi, 2010, Cilt: 20, Ek Sayı, s. 194)
 39. Erdal Reşit Yılmaz, Habibullah Dolgun, Şükrü Çağlar “Okkült anterior sakral meningosel zemininde gelişen ve ciltten fistülize olan sakral osteomyelit: Olgu sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, , 22-26 Nisan 2011, Antalya (Türk Nöroşirürji Dergisi, 2011, Cilt: 21, Ek Sayı, s.122-123)
 40. Hayri Kertmen, Bora Gürer, Erdal Reşit Yılmaz, Aşkın Esen Hastürk, Nazlı Hayırlı, Hilal Göktürk, Oya Evirgen, Şükrü Çağlar, Zeki Şekerci “Rifosinin serebral korteks üzerine direkt uygulanmasının histopatolojik ve elektron mikroskobik bulgular üzerine etkileri”, Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, EPS-609, 12-16 Nisan 2013, Antalya (Türk Nöroşirürji Dergisi, 2013, Cilt: 23, Ek Sayı, s. 336)
 41. Aşkın Esen Hastürk, Bora Gürer, Erdal Reşit Yılmaz, Hayri Kertmen, Oya Evirgen, Hilal Göktürk, Nazlı Hayırlı, Şükrü Çağlar “Basitrasin ve rifampisinin serebral korteks üzerine direkt uygulanmasının histopatolojik ve elektron mikroskobik bulgular üzerine etkileri”, Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, TPS-013, 12-16 Nisan 2013, Antalya (Türk Nöroşirürji Dergisi, 2013, Cilt: 23, Ek Sayı, s. 115)
 42. İhsan Doğan, Altan Demirel, Onur Özgüral, Ümit Eroğlu, Melih Bozkurt, Yusuf Şükrü Çağlar “Servikotorasik bileşke patolojilerine anterior girişimlerde standart servikal orta hat yaklaşımı”, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, EPS-087, 04-08 Nisan 2014, Antalya, (Türk Nöroşirürji Dergisi, 2014, Cilt: 24, Ek Sayı, s. 153)
 43. İhsan Doğan, Melih Bozkurt, Burak Bahadır, Yusuf Şükrü Çağlar, Atilla Erdem “Sınırlı laminektomi ile endoskopi yardımlı spinal intradural ekstramedüller yerleşimli epidermoid tümör cerrahisi: Total eksizyon ve rezidü kontrolü”, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, EPS-111, 04-08 Nisan 2014, Antalya, (Türk Nöroşirürji Dergisi, 2014, Cilt: 24, Ek Sayı, s. 161)
 44. Selim Kayacı, Vaner Köksal, Yusuf Şükrü Çağlar “Operasyon sırasında tesadüfen saptanan lumbosakral root anomalileri”, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, EPS-136, 04-08 Nisan 2014, Antalya, (Türk Nöroşirürji Dergisi, 2014, Cilt: 24, Ek Sayı, s. 170)
 45. İhsan Doğan, Melih Bozkurt, Emrah Kantarcıoğlu, Onur Özgüral, Ümit Eroğlu, Yusuf Şükrü Çağlar “İntrakranyal patolojilerin lokalizasyonunun belirlenmesinde top navigasyon tekniği”, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, EPS-457, 04-08 Nisan 2014, Antalya, (Türk Nöroşirürji Dergisi, 2014, Cilt: 24, Ek Sayı, s. 283)
 46. İhsan Doğan, Melih Bozkurt, Haydar Sekmen, Hasan Çağlar Uğur, Şükrü Çağlar “Mezensefalon cerrahisi; iki farklı patoloji iki farklı yaklaşım”, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, EPS-580, 04-08 Nisan 2014, Antalya, (Türk Nöroşirürji Dergisi, 2014, Cilt: 24, Ek Sayı, s. 327)
 47. Selim Kayacı, Mehmet Faik Özveren, Ayhan Cömert, Hasan Dinç, Yusuf Şükrü Çağlar, Orhan Baş, Giyas Ayberk “Anterior spinal arter orijininin “saat kadran metodu” temelinde değerlendirilmesi: Anatomik ve radyolojik çalışma”, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, EPS-673, 04-08 Nisan 2014, Antalya, (Türk Nöroşirürji Dergisi, 2014, Cilt: 24, Ek Sayı, s. 360)
 48. İhsan Doğan, Melih Bozkurt, Haydar Sekmen, Yusuf Şükrü Çağlar “Yüksek dereceli subaraknoid kanamalı hastalarda ventriküler drenaj yoluyla fenestre edilmiş lamina terminalisten ventrikül içi hematomun çıkartılması ve ventriküler sistemin temizlenmesi”, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, TPS-003, 04-08 Nisan 2014, Antalya, (Türk Nöroşirürji Dergisi, 2014, Cilt: 24, Ek Sayı, s. 109)  
 49. Rafet Özay, Törel Oğur, Hasan Ali Durmaz, Yusuf Şükrü Çağlar, Zeki Şekerci “Lomber mikrodiskektomide ligamentum flavum korunmasının epidural fibrosis üzerine etkileri”, Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, EPS-634, 17-21 Nisan 2015, Antalya, (Türk Nöroşirürji Dergisi, 2015, Cilt: 25, Ek Sayı, s. 390-391)
 50. Ramis Hüseynov, Altan Demirel, Y. Şükrü Çağlar “Ekstraforaminal disk hernilerinde minimal invaziv paramedian ekstraforaminal cerrahi tedavi”, Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, EPS-294, 08-12 Nisan 2016, Antalya (Türk Nöroşir Derg 26 (Ek Sayı 2): 2016, s. 264)            
 51. Cemil Kılınç, Onur Özgüral, Ümit Eroğlu, İhsan Doğan, Yusuf Şükrü Çağlar “Management of Spinal Hydatid Cysts”, Türk Nöroşirürji Derneği, 30. Bilimsel Kongresi, EPS-459, 08-12 Nisan 2016, Antalya (Türk Nöroşir Derg 26(Ek Sayı 2): 2016, s. 324)
 52. Burak Bahadır, Ümit Eroğlu, Mustafa Cemil Kılınç, Yağız Emre Sayacı, Melih Bozkurt, Hasan Çağlar Uğur, Yusuf Şükrü Çağlar “30 Far Lateral ve 30 Paramedian Lomber Disk Hernisi Olgularının Karşılaştırılması”, Türk Nöroşirürji Derneği, 31. Bilimsel Kongresi, EPS-148 , 29 Mart-02 Nisan 2017, Antalya (Türk Nöroşir Derg 27(Ek Sayı 1): 2017, s.203)
 53. Mustafa Cemil Kılınç, Fatih Yakar, Onur Özgüral, Ümit Eroğlu, Yusuf Şükrü Çağlar “Disfajinin nadir bir sebebi: Servikal bölgede osteofit oluşumu”, Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, EPS-169 , 29 Mart-02 Nisan 2017, Antalya (Türk Nöroşir Derg 27(Ek Sayı 1): 2017, s.210)
 54. Fatih Yakar, İhsan Doğan, Burak Bahadır, Mehmet Özgür Özateş, Onur Özgüral, Ayhan Attar, Yusuf Şükrü Çağlar “Epidural Hematoma: as an uncommon postoperative complicaton”, Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, EPS-38329 Mart-02 Nisan 2017, Antalya (Türk Nöroşir Derg 27(Ek Sayı 1): 2017, s. 287)
 55. Fatih Yakar, Emrah Celtikci, Umit Eroglu, Onur Ozgural, Yusuf Sukru Caglar ‘’Osteogenesis Imperfecta and Extra/Intradural Hematomas’’ Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, EPS-142 20-24 Nisan 2018, Antalya, (Türk Nöroşir Derg 87(Ek Sayı 1): 2018, s. 218)
 56. Fatih Yakar, Sahatayi Sahin, Onur Ozgural, Yusuf Sukru Caglar ‘’Gunshot Bullet Embolisation’’ Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, EPS-176 20-24 Nisan 2018, Antalya, (Türk Nöroşir Derg 87(Ek Sayı 1): 2018, s. 230)

 

Ulusal Kongrelerde Sözlü Sunumlar Ve Tam Metin Bildiriler (Oral & Full Text Presentations in National Congresses)

 1. Ş. Çağlar, N. Egemen, A. Zorlutuna “Posterior fossa cerrahisinin komplikasyonları (Complications of posterior fossa surgery)”, Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 1989, Antalya
 2. E. Arasıl, H. Deda, Ş. Çağlar, M. Başkaya “Nöroşirürjide peroperatuar proflaktik trimetoprim-sulfametaksazol kullanımı (The prophylactic use of the trimetoprime/sulfametaxazole in neurosurgery)”, 5. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, 01-04 Mayıs 1990, Antalya
 3. N. Egemen, H. Z. Gökalp, E. Arasıl, M. Başkaya, Ş. Çağlar “Orta serebral arter embolektomisi (Embolectomy of middle cerebral artery)”, 3. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 1990, Antalya
 4. Çağlar Berk, Efkan Çolpan, Şükrü Çağlar, Ahmet Erdoğan “Lomber disk hernisi olgularında yeni radyolojik tanımlamalar ve preoperatif değerlendirme (New radiologic definitions and preoperative assessment of lumbar disc herniations)”, Türk Nöroşirürji Derneği 4. Bilimsel Kongresi, 19-24 Mayıs 1990, Muğla
 5. N. Egemen, H. Deda, A. Zorlutuna, S. Naderi, Ş. Çağlar “Supratentorial glial tümörlerde kemoterapi (Chemotherapy for supratentorial glial tumors)”, Türk Nöroşirürji Derneği 4. Bilimsel Kongresi, 19-24 Mayıs 1990, Muğla
 6. Kanpolat Y., Deda H., Çağlar Ş., Ünlü A. “Intractable hemikranial ağrılarda cerrahi alternatifler (Surgical options in intractable hemicranial pains)”, 3. Ulusal Nöroloji Kongresi, 08-11 Kasım 1990, İstanbul
 7. H. Z. Gökalp, E. Arasıl, N. Egemen, H. Deda, Ş. Çağlar, N. Yüceer, Y. Sipahiler “İntrakranial kritik lokalizasyonlu arteriovenöz malformasyonlarda tedavi stratejisi (Treatment strategy of intracranial critically located arteriovenous malformations)”, 3. Ulusal Nöroloji Kongresi, 08-11 Kasım 1990, İstanbul
 8. H. Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, Y. Kanpolat, H. Deda, Ş. Çağlar, A. Attar “Spinal nörofibromlar (Spinal neurofibromas)”, 3. Ulusal Nöroloji Kongresi, 08-11 Kasım 1990, İstanbul
 9. H. Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, N. Egemen, N. Yüceer, Ş. Çağlar “İntrakranial kavernöz anjiomların tedavi stratejisi (Treatment strategies of intracranial cavernous angiomas)”, 3. Ulusal Nöroloji Kongresi, 08-11 Kasım 1990, İstanbul
 10. A. Zorlutuna, H. Z. Gökalp, E. Arasıl, Y. Kanpolat, A. Erdoğan, N. Egemen, H. Deda, M. Başkaya, Ş. Çağlar “Chemotherapy for supratentorial glial tumors”, 4. Ulusal Nöroloji Kongresi, 1991, Kuşadası, Aydın
 11. Yücel Kanpolat, Haluk Deda, Şükrü Çağlar, Varol Aydın “Perkütan selektif radyofrekans nörotomi (Percutaneous selective neurotomy)”, Türk Nöroşirürji Derneği 7. Bilimsel Kongresi, 04-09 Mayıs 1993, Antalya
 12. Yücel Kanpolat, Haluk Deda, Şükrü Çağlar “Kranial rizopatilerde mikrovasküler dekompresyon (Microvascular decompression of cranial rhizopathies)”, Türk Nöroşirürji Derneği 7. Bilimsel Kongresi, 04-09 Mayıs 1993
 13. H. Z. Gökalp, A. Erdoğan, H. Deda, Ş. Çağlar, N. Yüceer “Periferik sinir cerrahisinde interfasiküler anastamozun yeri (Interfasicular anasthomosis in periferic nerve surgery)”, Türk Nöroşirürji Derneği 7. Bilimsel Kongresi, 04-09 Mayıs 1993, Antalya
 14. H. Z. Gökalp, A. O. Taşçıoğlu, N. Egemen, Ş. Çağlar, N. Yüceer, K. Coşkun “İntrakranial kavernöz angiomalar”, Türk Nöroşirürji Derneği 7. Bilimsel Kongresi, 04-09 Mayıs 1993, Antalya
 15. Gökalp Hamit Z., Erdoğan Ahmet, Deda Haluk, Çağlar Şükrü, Yüceer Nurullah “Otogreft ile interfasiküler nörorafi (Interfasicular neurorraphy by autogreft)”, XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi, 04-06 Ekim 1993, İstanbul
 16. Hamit Z. Gökalp, Ertekin Arasıl, Atilla Erdem, Şükrü Çağlar, Varol Aydın “Kraniofarengiomlar (Craniopharengiomas)”, XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi, 04-06 Ekim 1993, İstanbul
 17. A. Erdem, N. Yüceer, Ş. Çağlar, A. Aşır “Epilepsi cerrahisi: 52 olgunun klinik analizi (Epilepsia surgery: Clinical analysis of 52 cases)”, Türk Nöroşirürji Derneği 8. Bilimsel Kongresi, 08-12 Mayıs 1994, Muğla
 18. N. Egemen, Ş. Çağlar, Ç. Berk “Başarısız spinal cerrahi sendromu (Failed back surgery syndrome) nedenleri ve önlenmesi”, Türk Nöroşirürji Derneği 8. Bilimsel Kongresi, 08-12 Mayıs 1994, Muğla
 19. Y. Kanpolat, Ş. Çağlar, K. Coşkun, S. Akyar “Spinal kord diametrik ölçümleri (Spinal cord diametric measurements)”, Türk Nöroşirürji Derneği 8. Bilimsel Kongresi, 08-12 Mayıs 1994, Muğla
 20. Çağlar Berk, Şükrü Çağlar, Mehmet Selçuki, Ertekin Arasıl “Rinore olgularında ampisilin-sulbaktam proflaksisi (Ampisillin-sulbactam prophylaxis of rhinorrea cases)”, 9. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, 19-25 Haziran 1994, Ürgüp, Nevşehir
 21. A. O. Taşçıoğlu, H. Deda, Ş. Çağlar “Serebrovasküler iskemik olaylarda karotis endarterektomisi: 97 vakadaki 122 endarterektominin seçim kriterleri ve sonuçları (Carotis endarterectomy in cerebrovascular ischemic accidents: Selection criteria and results of 122 endarterectomy in 97 cases)”, XXX. Ulusal Nöroloji Kongresi, 09-14 Ekim 1994, Adana
 22. S. Bilgiç, H. Z. Gökalp, E. Arasıl, U. Sanlıdilek, N. Egemen, Ş. Çağlar, A. Attar “Serebral AVM'lerin tedavisinde girişimsel radyolojik yöntemlerin katkısı (Additions of interventional radiological methods in treatment of cerebral AVMs)”, XXX. Ulusal Nöroloji Kongresi, 09-14 Ekim 1994, Adana
 23. Ş. Çağlar, N. Egemen, V. Aydın, S. Bilgiç, U. Sanlıdilek “Serebrovasküler oklüziv hastalıklarda cerrahi tedavi alternatifleri (Surgical treatment options in cerebrovascular occlusive diseases)”, XXX. Ulusal Nöroloji Kongresi, 09-14 Ekim 1994, Adana
 24. A. O. Taşçıoğlu, Ş. Çağlar “Semptomatik tıkanıklık gösteren internal karotis arter endarterektomisi ve tromboendarterektomisi (Endarterectomy and thromboendarterectomy of symptomatically obstructed internal carotis artery)”, XXX. Ulusal Nöroloji Kongresi, 09-14 Ekim 1994, Adana
 25. K. Coşkun, A. O. Taşçıoğlu, H. Z. Gökalp, U. Şanlıdilek, Ş. Çağlar, H. Tuna “Travmatik intrakavernöz anevrizmalar (Traumatic intracavernous aneurysms)”, Türk Nöroşirürji Derneği 9. Bilimsel Kongresi, 09-14 Nisan 1995, İzmir
 26. N. Egemen, A. Attar, H. Z. Gökalp, E. Arasıl, U. Şanlıdilek, Ş. Çağlar, A. Aşır “Serebral AVM'lerin tedavisinde girişimsel radyolojik yöntemlerin katkısı (Additions of interventional radiologic methods in treatment of cerebral AVMs)”, Türk Nöroşirürji Derneği 9. Bilimsel Kongresi, 09-14 Nisan 1995, İzmir
 27. Ali O. Taşçıoğlu, Şükrü Çağlar “Ekstrakranial internal karotis malformasyonlarında düzeltme ve endarterektomi ameliyatı (Endarterectomy and correction surgery of malformation of extracranial internal carotis artery)”, Türk Nöroşirürji Derneği 9. Bilimsel Kongresi, 09-14 Nisan 1995, İzmir
 28. Ali O. Taşçıoğlu, Şükrü Çağlar “Semptomatik tıkanıklık gösteren internal karotid arter endarterektomisi ve tromboendarterektomisi (Endarterectomy and thromboendarterectomy of symptomatically obstructed internal carotis artery)”, Türk Nöroşirürji Derneği 9. Bilimsel Kongresi, 09-14 Nisan 1995, İzmir
 29. Ş. Çağlar, A. O. Taşçıoğlu “Karotis endarterektomi ameliyatı: 103 vakaya yapılan 126 endarterektomi ameliyatının seçim kriterleri ve sonuçlarının değerlendirilmesi (Carotis endarterectomy: Assessment of selection criteria and results of 126 endarterectomy in 103 cases)”, Türk Nöroşirürji Derneği 9. Bilimsel Kongresi, 09-14 Nisan 1995, İzmir
 30. Selçuki M., Aydın V., Gökalp H. Z., Egemen N., Çağlar Ş., Bağdatoğlu C. “Diastematomyeli (Diastematomyelia)”, Türk Nöroşirürji Derneği 9. Bilimsel Kongresi, 09-14 Nisan 1995, İzmir
 31. K. Coşkun, A. O. Taşçıoğlu, H. Z. Gökalp, U. Sanlıdilek, Şükrü Çağlar, H. Tuna “Travmatik karotikokavernöz fistüller (Traumatic caroticocavernous fistulas)”, Türk Nöroşirürji Derneği 9. Bilimsel Kongresi, 09-14 Nisan 1995, İzmir
 32. M. Selçuki, H. Z. Gökalp, E. Arasıl, Y. Kanpolat, A. Erdoğan, C. Dinçer, F. Batay, Ş. Çağlar “Medullablastomlar (Medullablastomas)”, XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, 04-08 Haziran 1995, Ankara
 33. Ş. Çağlar, H. Deda, A. Erdem, A. Erdoğan, C. Dinçer, İ. Çetin, T. Yazar, B. Erdemli, A. Güngör, H. Kutlay, G. Bademci, H. Tuna “Torakal ventral kompresyonu olan olgulara posterolateral torakotomi ile yaklaşım (Posterolateral approach of cases of thoracal ventral compression)”, Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, 24-29 Mayıs 1996, Çeşme, İzmir
 34. Ş. Çağlar, Ç. Berk, E. Arasıl, B. Erdemli, İ. Çetin “Lomber disk hernisi ve spondilolistezisin kombine tedavisi (Combinated treatment of lomber disc hernia and spondylolisthesis)”, Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, 24-29 Mayıs 1996, Çeşme, İzmir
 35. N. Egemen, K. Coşkun, Ş. Çağlar, G. Bademci, C. Temiz “Acil intrakranial anevrizma cerrahisi (Urgent surgery of intracranial aneurysm)”, Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, 24-29 Mayıs 1996, Çeşme, İzmir
 36. Ş. Çağlar, H. Z. Gökalp, A. Erdoğan, H. Deda, A. Güngör, H. Kutlay, H. Tuna, G. Bademci “Servikotorasik bileşke patolojilerine cerrahi yaklaşım yolları (Surgical options in cervicothoracic junction pathologies)”, Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, 24-29 Mayıs 1996, Çeşme, İzmir
 37. Cumhur Dinçer, Hakan Tuna, Hamit Z. Gökalp, Ertekin Arasıl, Ahmet Erdoğan, Nihat Egemen, Mehmet Selçuki, Ayhan Attar, Şükrü Çağlar “Beyin sapı gliomaları (Gliomas of brainstem)”, Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, 24-29 Mayıs 1996, Çeşme, İzmir
 38. Egemen N., Çağlar Ş., Tuna H., Temiz C. “Distal anterior serebral arter anevrizmaları (Distal anterior aneurysms of cerebral artery)”, Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, 24-28 Mayıs 1996
 39. Yücel Kanpolat, Ali Savaş, Şükrü Çağlar, Varol Aydın, Çağlar Berk “Kraniofasial bölge ağrılarında cerrahi tedavi seçenekleri (Surgical options for craniofacial pains)”, Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, 24-29 Mayıs 1996, Çeşme, İzmir
 40. Çağlar Berk, Efkan Çolpan, Şükrü Çağlar, Ahmet Erdoğan “Lomber disk hernisi olgularında yeni radyolojik tanımlamalar ve preoperatif değerlendirme (New radiologic definitions and preoperative assessment of lumbar disc herniations)”, Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, 16-20 Mayıs 1997, Antalya
 41. Ş. Çağlar, Ç. Berk, F. Batay, A. Aşır, A. Erdoğan, E. Arasıl “Spine-tech cervi-lok plak ile anterior servikal stabilizasyon (Anterior cervical stabilization with spine-tech cervi-lock plate)”, Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, 16-20 Mayıs 1997, Antalya
 42. Serdar Özgen, Yusuf Şükrü Çağlar, T. Glenn Pait “Atlasın kantitatif anatomisi ve vertebral arter oluğu (Cantitative anatomy of atlas and vertebral arterial gutter)”, Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999, İstanbul
 43. Serdar Özgen, Yusuf Şükrü Çağlar, T. Glenn Pait “Vertebral arterin V2 segmentinin anatomisi (V2 segment of vertebral artery, an anatomical study)”, Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999, İstanbul
 44. H. Ç. Uğur, A. Attar, Ş. Çağlar, Ö. Beşaltı, A. Özak, N. Egemen “Postlaminektomi sonrası gelişen epidural fibrozisin önlenmesinde synovial sıvı emdirilmiş spongostanın kullanımı”, Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999, İstanbul (Tam Metin Bildiri)
 45. M. Aslan, H. Ç. Uğur, Ş. Çağlar, E. Yılmaz “Kranioservikal bölge patolojilerine cerrahi yaklaşımlar”, Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs 2000, Antalya (Tam Metin Bildiri)
 46. Dolgun H., Çağlar Ş., Uğur H., Uz A., Tekdemir İ., Elhan A., Erdem A. “Lomber bölgedeki intervertebral foramenin anterolateral mikroanatomisi”, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya (Tam Metin Bildiri)
 47. Çağlar Ş., Çolpan E., Erdoğan A., Taşçıoğlu A. O., Pait T. G. “Oksipito-servikal stabilizasyon için yeni modifiye inside-out vida plak sistemi (New modified inside-outside screw plate system for occipito-cervical stabilization)”, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya
 48. Çağlar Ş., Aydın Z., Dolgun H., Yılmaz E., Erbaş C., Bozkurt M., Abak T., Bakır A. “Karbonmonoksit vaskülopatisi (Carbon monoxide vasculopathy)”, Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul
 49. Ayşe Karataş, Y. Şükrü Çağlar, Alaaddin Elhan, Ahmet Erdoğan “Posterior servikal root, rootlet ve kord mikroanatomisi (Microanatomy of posterior cervical root, rootlet and cord)”, Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul
 50. Çağlar Y. Ş., Aydın Z., Dolgun H., Kahiloğulları G., Ayten M., Erdoğan A., Arasıl E., Egemen N., Attar A., Andreu M. N. “Intramedüller spinal kord epandimomalarında radikal cerrahi tedavi ve sonuçları (Radical surgery for intramedullary spinal cord ependymomas and their outcomes)”, Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul
 51. H. Tuna, M. Bozkurt, T. Abak, E. Yılmaz, Y. Çağlar, H. Deda “Foramen magnum ön yüzüne lateral yaklaşım”, Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs 2003, Antalya
 52. Tarkan Abak, Şükrü Çağlar, Hasan Çağlar Uğur, Mevci Özdemir “Chiari Tip 1 malformasyonlu hastalarda dural serbestleştirme”, Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004, Antalya
 53. Gökmen Kahiloğulları, Hasan Çağlar Uğur, Ayhan Attar, Şükrü Çağlar, Ali Savaş, Nihat Egemen “Baziler invajinasyonlu iki olguda transoral yolla ve nöronavigasyon yardımıyla yapılan operasyonlar”, Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004, Antalya (Tam Metin Bildiri)
 54. Şükrü Çağlar, Hakan Tuna, Hasan Çağlar Uğur, Tarkan Abak, Hakan Özalp “Foramen magnumun anterior veya antero-lateral yerleşimli patolojilerine paramedian lateral yaklaşım”, Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004, Antalya
 55. F. Torun, H. Dolgun, G. Kahiloğulları, H. Özalp, D. Seçinti, H. Tuna, H. Ç. Uğur, İ. Tekdemir, Ş. Çağlar “Ekstraforaminal lomber arteryel anatomi”, Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005, Antalya (Tam Metin Bildiri)
 56. Melih Bozkurt, Ümit Eroğlu, Gökmen Kahiloğulları, Ayhan Attar, Şükrü Çağlar “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı’nda 2004-2009 yılları arasında 179 hastada yapılan kifoplasti operasyonları”, Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, , 14-18 Mayıs 2010, Antalya (Türk Nöroşirürji Dergisi, 2010, Cilt: 20, Ek Sayı, s. 72-73)
 57. Recep Brohi, Şükrü Çağlar “Lumbar arterial anatomy”, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, SS-018(Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi), 22-26 Nisan 2011, Antalya (Türk Nöroşirürji Dergisi, 2011, Cilt:21, Ek Sayı, s. 51)
 58. Erdal Reşit Yılmaz, Bora Gürer, Hayri Kertmen, Aşkın Esen Hastürk, Oya Evirgen, Nazlı Hayırlı, Hilal Göktürk, Belgin Can, Yusuf Şükrü Çağlar, Zeki Şekerci “Basitrasinin serebral korteks üzerine direkt uygulanmasının histopatolojik ve elektron mikroskobik bulgular üzerine etkileri”, Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, SS-059, 12-16 Nisan 2013, Antalya (Türk Nöroşirürji Dergisi, 2013, Cilt: 23, Ek Sayı, s. 81)
 59. İhsan Doğan, Melih Bozkurt, Tanıl Kendirli, Yusuf Şükrü Çağlar “Hipotalamik gliomlu pediatrik hastalarda gross total eksizyonunun önemi”, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, SS-034, 04-08 Nisan 2014, Antalya (Türk Nöroşirürji Dergisi, 2014, Cilt: 24, Ek Sayı s. 68)
 60. İhsan Doğan, Altan Demirel, Onur Özgüral, Ümit Eroğlu, Mustafa Cemil Kılınç, Yusuf Şükrü Çağlar “Ratlarda hemiseksiyon yöntemi ile oluşturulan spinal kord travması modelinde, travma öncesi i.p. uygulanan Riluzol’ün fonksiyonel geri kazanıma etkileri ve histopatolojik sonuçları”, Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, SS-147, 8-12 Nisan 2016, Antalya (Türk Nöroşir Derg 26(Ek Sayı 2): 2016, s. 114)
 61. Fatih Yakar, Ümit Eroğlu, Onur Özgural, İhsan Doğan, Murat Büyüktepe, Melih Bozkurt, Hasan Çağlar Uğur, Yusuf Şükrü Çağlar “Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda 3 yıllık kifoplasti deneyimi”, Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, SS-078 , 29 Mart-02 Nisan 2017, Antalya (Türk Nöroşir Derg 27(Ek Sayı 1): 2017, s. 82)
 62. Orkhan Mammadkhanli, Emre Yağız Sayacı, İhsan Doğan, Onur Özgüral, Ümit Eroğlu, Yusuf Şükrü Çağlar ‘’Kafa Tabanı Cerrahisinde Tümör Rezeksiyonunda Hibrid Vizualizasyon Kullanımı’’ Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, SS-177 20-24 Nisan 2018, Antalya, (Türk Nöroşir Derg 28(Ek Sayı 1): 2018, s. 125)
 63. Şükrü Yusuf Çağlar, Onur Özgüral, Murat Zaimoğlu, Cemil Kılınç, Umit Eroğlu, İhsan Doğan, Gökmen Kahiloğulları ‘’Spinal Kist Hidatik - Klinik Tecrübeler’’ Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, SS-193 20-24 Nisan 2018 Antalya, (Türk Nöroşir Derg 28(Ek Sayı 1): 2018, s. 131)

 

Uluslararası Kongrelerde Poster Sunumlar (Poster Presentations in International Congresses)

 1. Caglar Y. Sukru, Ossama Al-Mefty, Grant A. Skid, Lori Phares “Market radiological growth of histologically benign tumors inducing clinic deterioration following stereotactic radiosurgery”, 67th Annual Meeting of The American Association of Neurological Surgeons (AANS), 24-29 Nisan 1999, New Orleans, Louisiana, ABD
 2. T. Glenn Pait, Y. Sukru Caglar, Serdar Ozgen, Ossama Al-Mefty, William R. Hogue, Richard Nicholas “Biomechanical testing of inside-outside (I-O) bone screws to outside-inside multistrand flexible cables and bone screws for occipital-cervical fixation”, 67th Annual Meeting of AANS/CNS Section on Disorders of the Spine & Peripheral Nerves, 24-29 Nisan 1999, New Orleans, ABD
 3. Y. Sukru Caglar, T. Glenn Pait, Ossama Al-Mefty, Serdar Ozgen, Kenan I. Amautovic, G. Timothy Burson, Patrick W. Tank “Applied anatomy of C2 for internal fixations options”, 15th Annual Meeting of AANS/CNS Section on Disorders of the Spine & Peripheral Nerves, 24-29 Nisan 1999, New Orleans, ABD
 4. S. Özgen, Ş. Çağlar, G. T. Pait “Second segment of the vertebral artery and its branches: An anatomical study”, 69th Annual Meeting of The American Association of Neurological Surgeons (AANS), 21-26 Nisan 2001, Kanada
 5. Sukru Caglar, Habibullah Dolgun, Hasan Ugur, Aysun Uz, Alaittin Elhan, İbrahim Tekdemir, Atilla Erdem “Anatomical features of intervertebral neural foramina in the lumbar region for microsurgical procedures”, 70th Annual Meeting of The American Association of Neurological Surgeons Annual Meeting (AANS), 06-11 Nisan 2002, Chicago, Illinois, ABD
 6. Sukru Caglar, Ayse Karatas, Hakan Tuna, Aladdin Elhan, Ahmet Erdoğan “Imorphologic characteristics of the intervertebral foramina and microsurgical anatomy of the nerve roots of the cervical spine”, 18th Annual Meeting of AANS/CNS Section on Disorders of the Spine & Peripheral Nerves, 27 Şubat-2 Mart 2002, Orlando, Florida, ABD
 7. Y. Sukru Caglar, Ayhan Attar, Hakan Tuna, Melih Bozkurt, Ertekin Arasıl, Ahmet Erdoğan, Yucel Kanpolat, Nihat Egemen “Posterior keyhole laminotomy-foraminotomy for cervical disc disease: A review of 84 cases”, 71th Annual Meeting of The American Association of Neurological Surgeons, 26 Nisan-01 Mayıs 2003, San Diego, California, ABD
 8. Y. Sukru Caglar, Hasan Ugur, Tarkan Abak, Hakan Tuna, Ayhan Attar, Melih Bozkurt “Spinal hydatid cyst: A review of 10 cases, 1979 to 1999”, 71th Annual Meeting of The American Association of Neurological Surgeons Annual Meeting, 26 Nisan-01 Mayıs 2003, San Diego, California, ABD
 9. Kahilogullari G., Bozkurt M., Yuksel C., Guner E., Attar A., Kutlay H., Caglar YS. “Corpectomy with thoracotomy Access in thoracic spine”, 1st Middle East Spine Meeting, 7-9 Aralık 2011, İstanbul, Türkiye
 10. Ü. Eroğlu, G. Kahiloğulları, Ş. Çağlar, M. Bozkurt “Holocord tumor: Report of two cases”, Xth International Turkish Spine Congress, 17-20 Nisan 2013, Ürgüp, Nevşehir, Türkiye
 11. M. Bozkurt, A. Attar, C. Meço, Ş. Çağlar “Endoscopic endonasal transclival resection of the odontoid process”, Xth International Turkish Spine Congress, 17-20 Nisan 2013, Ürgüp, Nevşehir, Türkiye
 12. Spinal Csyt Hydatic (Presenting Author), 2017 AANS Annual Meeting, (Electronic poster), 22-26 Nisan 2017, Los Angeles, ABD
 13. Three rare localizations of intracranial dermoid tumors (Presenting Author), (Electronic poster), 2017 AANS Annual Meeting, 22-26 Nisan 2017, Los Angeles, ABD
 14. Using Fenestrated Temporary Aneurysm Clips Permanently Throughout Intracranial Vascular Surgery (Presenting Author), (Electronic poster), 2017 AANS Annual Meeting, 22-26 Nisan 2017, Los Angeles, ABD

 

Uluslararası Kongrelerde Sözlü Ve Tam Metin Bildiriler (Oral & Full Text Presentations in International Congresses)

 1. Gökalp H. Z. , Arasıl E., Erdem A., Çağlar Y. Ş., Aydın V. “Craniopharyngiomas (A review of 105 cases)”, International Symposium on Processes of the Cranial Midline, 21-25 Mayıs 1990, Viyana, Avusturya
 2. N. Egemen, K. Türker, N. Sanlıdilek, A. Zorlutuna, S. Bilgiç, M. Başkaya, A. Ünlü, Ş. Çağlar “The effect of Iloprost on severe chronic vasospasm”, Proceedings of the IVth International Conference on Cerebral Vasospasm, 01 Mayıs 1990, Tokyo, Japonya (Full text presentation)
 3. Y. Kanpolat, H. Deda, S. Akyar, Ş. Çağlar “CT guided pain procedures”, 9th ESSFN Congress, 1990, Marbella, Malaga, İspanya
 4. R. K. Türker, N. Egemen, N. Sanlıdilek, A. Zorlutuna, M. Başkaya, S. Bilgiç, Ş. Çağlar, A. Ünlü “The effect of Iloprost on chronic vasospasm”, 23-29 Haziran 1991, The 9th European Congress of Neurosurgery, Moskova, Rusya
 5. N. Egemen, R. K. Türker, N. Sanlıdilek, A. Zorlutuna, M. Başkaya, S. Bilgiç, Ş. Çağlar “The effect of Na Nitroprusside on severe chronic vasospasm”, 23-29 Haziran 1991, The 9th European Congress of Neurosurgery, Moskova, Rusya
 6. Y. Kanpolat, H. Deda, M. Üstün, N. Yüceer, Ş. Çağlar, V. Aydın “Surgical choices in the treatment of hemifacial spasm (Samii M, ed): Skull base surgery”, 1st International Skull Base Congress, 15-20 Haziran 1992, Hannover, Almanya
 7. N. Egemen, K. Türker, M. C. Güven, A. Zorlutuna, C. Akbay, M. Başkaya, A. Ünlü, Ş. Çağlar “The endothelial protective effect of Iloprost on severe chronic vasospasm”, International Conference. New Trends in Management of Cerebro-Vascular Malformations, 1992, Verona, İtalya
 8. A. Erdem, Ş. Çağlar, F. Batay “Epilepsy surgery: A clinical analysis of 54 cases”, 11th Congress of European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery, 24-27 Eylül 1994, Antalya, Türkiye
 9. Y. Kanpolat, Ş. Çağlar, S. Akyar, C. Temiz “CT-guided pain procedures for intractable pain in malignancy”, 11th Congress of European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery, 24-27 Eylül 1994, Antalya, Türkiye
 10. Y. Kanpolat, Ş. Çağlar, A. Attar “DREZ operations”, 11th Congress of European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery, 24-27 Eylül 1994, Antalya, Türkiye
 11. M. Selçuki, Ş. Çağlar, A. Attar, E. Arasıl “Cervical vertebrectomy and stabilization”, III. International Congress on Spine Surgery, 02-06 Ekim 1994, Antalya
 12. Yücel Kanpolat, Sükrü Caglar, Ali Savas, Varol Aydin, Serdar Akyar “CT-guided percutaneous trigeminal tractotomy-nucleotomy”, 64th Annual Meeting of The American Association of Neurological Surgeons (AANS), 27 Nisan-02 Mayıs 1996, Minneapolis, Minnesota, ABD
 13. Y. Kanpolat, A. Savas, S. Caglar, S. Akyar “CT-guided percutaneous bilateral selective cordotomy”, 12th Congress of European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery, 12-15 Haziran 1996, Milano, İtalya
 14. Y. Sukru Caglar, A. Attar, Hakan Tuna, Hasan Caglar Ugur, Fuat Torun, Melih Bozkurt “Posterior key-hole laminotomy-foraminotomy for cervical disc disease, a review of 84 cases, 1996 to 2000”, IVth Black Sea Neurosurgical Congress, 11-14 Haziran 2005, Chisinau, Moldova
 15. Kahilogullari G., Bozkurt M., Ugur HC., Tuna H., Caglar YS. “Keyhole approach for posterior cervical discectomy; experience in 100 patients”, Society for Progress and Innovations for the Near East (SPINE) Updates and Cadaveric Bioskills and Workshops, 23-26 Haziran 2010, Beyrut, Lübnan
 16. Bozkurt M., Kahilogullari G., Ozalp H., Attar A., Caglar YS, Egemen N. “Analysis of 59 cases of cervical corpectomies between 2005-2009 in the Ankara University Department of Neurosurgery”, Society for Progress and Innovations for the Near East (SPINE) Updates and Cadaveric Bioskills and Workshops, 23-26 Haziran 2010, Beyrut, Lübnan
 17. Ozdemir M., Kahilogullari G., Bozkurt M., Erden E., Tuna H., Caglar YS “Unusual localization of tumor: Calcifying pseudoneoplasm of the foramen magnum”, Society for Progress and Innovations for the Near East (SPINE) Updates and Cadaveric Bioskills and Workshops, 23-26 Haziran 2010, Beyrut, Lübnan
 18. Caglar YS., Guner YE., Kahilogullari G., Bozkurt M., “The surgical management of spinal AVM’s with the aid of intraoperative monitoring and ICG angiography”, Society for Progress and Innovations for the Near East (SPINE), 22-25 Haziran 2011, Beyrut, Lübnan
 19. Yusuf Sukru Caglar, Ihsan Dogan, Recep Ali Brohi “Percutaneous spinal stabilization, Ankara University Neurosurgery Department experience”, 1st Middle East Spine Meeting, 7-9 Aralık 2011, İstanbul, Türkiye
 20. S. Canbay, S. Caglar, N. Turhan, K. Arda “Correlation between MMP-3 Activity and Intervertebral Disk Degeneration According to Radiologic Data”, World Forum for Spine Research 2012, The Intervertebral Disc—from Degeneration to Pain, Marina Congress Center,18–21 Haziran 2012, Helsinki, Finlandiya
 21. Y. Sukru Caglar “Endoscopic approaches to craniocervical junctions”, EANS 2016 Congress, 4-8 Eylül 2016, Atina, Yunanistan
 22. R. Ozay, T. Ogur, H.A. Durmaz, E. Turkoglu, Y. S. Caglar, Z. Sekerci “Ligament flavum sparing lumbar disc surgery for preventing epidural fibrosis”, EANS 2016 Congress, 4-8 Eylül 2016, Atina, Yunanistan
 23. Eroglu U, Gokmen Kahilogullari, Suha Beton, Fatih Yakar, Melih Bozkurt, Cem Meco, Yusuf Sukru Caglar “Pure endoscopic transnasal approaches to the craniovertebral junction pathologies”, WFNS 2017, OP-SP.09-09, 20-25 Ağustos 2017, İstanbul, Türkiye
 24. Ihsan Dogan, Elif Arslan, Mustafa Cemil Kılınç, Ümit Eroğlu, Onur Özgüral, Altan Demirel, Hakan Özalp, Mustafa Özgür Güler, Ayşe Begüm Tekinay, Yusuf Şükrü Çağlar “Preliminary results of an in vivo İntervertebral disc regeneration and degeneration study in a rabbit model”, WFNS 2017, OP-EXP.-03-04, 20-25 Ağustos 2017, İstanbul, Türkiye
 25. Ihsan Dogan, Cemil Mustafa Kılınç, Ümit Eroğlu, Onur Özgüral, Yusuf Şükrü Çağlar “Neuroprotective effects of intrathecal administered riluzole in rat hemisection spinal cord trauma model”, WFNS 2017, OP-EXP.03-08, 20-25 Ağustos 2017, İstanbul, Türkiye